Sáng chế

Thông tin sáng chế mang tính bảo mật. Các thông tin có thể công khai sẽ được mô tả dưới đây.

SÁNG CHẾ QUỐC TẾ (PCT và US)

Augmented Reality for smart lighting

US Patent app (N/A)

MIMO-OFDM of optical wireless system using screen

US Patent 11,004,017

Communication method and apparatus using hybrid modulation scheme in communication system

US Patent 11,005,564

S2-PSK optical wireless communication method and apparatus

US Patent 10,742,318

Roi-based optical wireless communication method and device

US Patent US 2020/0252131 A1

DSM-PSK optical wireless transmission method and device

US Patent 10,560,193

Image sensor communication system and communication method using rolling shutter modulation

US Patent 10,560,188

Do hạn chế bởi điều khoản của LiFi Research and Development Centre, thông tin về các sáng chế được bảo mật.

  • Inventor 1: Trang Nguyen
  • Other inventors: LiFi Research and Development Centre

Các thông tin về sáng chế Hàn Quốc không được công khai do ngôn ngữ Tiếng Hàn được sử dụng.

  • Inventor 1: Trang Nguyen
  • Inventor 2: Duy Thong Nguyen
  • Inventor 3: Thieu Minh Duc
  • Inventor 4: Huy Nguyen

Các thông tin về sáng chế Việt Nam được bảo mật do đang trong quá trình thương mại hóa.

  • Inventors: HueLiFi Lab.