HuePress cung cấp các dịch vụ OEM để tùy chỉnh Ứng dụng, Logo thương hiệu, luồng GUI ứng dụng theo ý của Quý đối tác.

Các sản phẩm IoT cho smart home đã được HuePress nghiên cứu phát triển, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên nhiều phương diện. Đồng thời, các sản phẩm đều đã được kiểm định chất lượng và được thị trường đón nhận.

Ứng dụng myHue cũng được thiết kết khoa học cho trải nghiệm khách hàng, sẽ là tiền đề để phát triển OEM App cho Quý đối tác.

Bảng 1: Các loại hình OEM Ứng dụng

PartnershipECONOMICPARTNERSTRATEGIC
PARTNER
TECHNOLOGY
TRANSFER
TierE1E2P1P2S1S2
App

Điều khiển

App myHue®Custom
Custom Lv1

Thay đổi từ myHue®

Icon
GUI
Thư viện Local (Lib)
Custom Lv2

Tích hợp tính năng vào của App đối tác

GUI
Thư viện Local (Lib)
Phí R&DLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ